News & Activity

การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่1/2561. เมื่อ 9/06/61 ณ สมาคมฯ.

2018-06-18 15:11:20

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่2/2561. เมื่อ 21/07/61 ณ สมาคมฯ.

2018-08-17 10:29:06

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่3/2561. เมื่อ 18/08/61 ณ สมาคมฯ.

2018-08-30 10:54:27

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่4/2561. เมื่อ 22/09/61 ณ สมาคมฯ

2018-10-01 17:03:48

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่5/2561

2018-11-01 18:46:15

อ่านต่อ

2018-11-01 19:20:17

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการรุ่น58 ครั้งที่6/2561. เมื่อ 17/11/61 ณ สมาคมฯ.

2018-11-28 10:48:28

อ่านต่อ
Teacher

ครูทนงพล (วีระ) เพ่งเล็งผล

36/2 ม.7 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี11000

ครูผู้ปกครอง / สอนพลศึกษา
คุณครูวิไล คำสม

87 ศานตินิเวศน์ ลาดพร้าว 115 แขวงคลองดอนจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

ครูสอนภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย
Gallery

คณะเราตะวันตก ครั้งที่ 3 สุพรรณบุรี 1 ธันวาคม 2561

คณะเราตะวันตก ครั้งที่ 3 สุพรรณบุรี 1 ธันวาคม 2561

92ปี อำนวยศิลป์ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์-24 พฤศจิกายน 2561

92ปี อำนวยศิลป์ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์-24 พฤศจิกายน 2561

คณะเราตะวันตก ครั้งที่ 2 (16 ธ.ค.2560)

คณะเราตะวันตก ครั้งที่ 2 (16 ธ.ค.2560)

รดน้ำดำหัวครูอาวุโส 21 เม.ย.2561

รดน้ำดำหัวครูอาวุโส 21 เม.ย.2561